Add Line@

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ 98Oils® | CHS – ASIA CHEMICAL CO.,LTD.

แบรนด์ 98Oils® เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับน้ำมันอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลบริหาร โดย CHS-ASIA CHEMICAL CO.,LTD.  ซึ่งเรามีจุดมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้า 98Oils® ให้ก้าวสู่แบรนด์ระดับภูมิภาคเอเชีย และพัฒนาก้าวไปเป็นระดับสากล CHS-ASIA CHEMICAL CO.,LTD. ให้ความสำคัญ กับด้านบริการ ดูแลลูกค้าเป็นอย่างมาก และด้านการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ 98Oils® | CHS – ASIA CHEMICAL CO.,LTD.

“พัฒนาธุรกิจสารหล่อลื่นอุตสาหกรรมให้ครบวงจร โดยยึดหลักคุณธรรม การพัฒนาบุคลากร สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเกิดผลกำไรและมีความสามารถในการแข่งขัน โดยก่อให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว”

พันธกิจ

พันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของ CHS-ASIA CHEMICAL CO.,LTD ที่มีต่อพนักงาน ผู้ร่วมลงทุน และลูกค้าของเรา  เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่สร้างความสุขใจและรอยยิ้มของทุกๆฝ่าย ทั้งการทำร่วมงานกับเรา การเลือกใช้สินค้าและบริการของเรา รวมไปถึงการลงทุนร่วมพัฒนา ธุรกิจไปพร้อมกับ CHS-ASIA CHEMICAL CO.,LTD เราจะมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้า ทุกประเภท ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะกับการใช้ของลูกค้า นอกเหนือจากการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าแล้ว เรายังใส่ใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน

1.ต่อประเทศ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานของสินค้าทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าของเรา

2.ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคมดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

3.ต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์

4.ต่อพนักงาน สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัท ซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพในสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างป็นธรรม คำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมการพัฒนาชุมชนสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ความสำเร็จของธุรกิจจะเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน