About Us

ความเป็นมา 98oils
CHS-ASIA CHEMICAL CO., LTD. : บริษัทซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด

               แบรนด์ 98oils เป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ในฐานะผู้ผลิต จัดจำหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับน้ำมันอุตสาหกรรม ภายใต้การดูแลและบริหารโดย บริษัทซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด  ซึ่งเรามีจุดมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้า 98oils ให้ก้าวสู่แบรนด์ระดับภูมิภาคเอเชีย และพัฒนาก้าวไปเป็นระดับสากล

               เราให้ความสำคัญกับด้านบริการ ดูแลลูกค้าเป็นอย่างมาก และด้านการอนุรักษ์รักษสภาพแวดล้อมไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทที่มีอย่างต่อเนื่อง 

VISION - วิสัยทัศน์  
CHS-ASIA CHEMICAL CO., LTD. : บริษัทซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด

                   พันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของเรา ที่มีต่อพนักงาน ผู้ร่วมลงทุน และลูกค้าของเรา  เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่สร้างความสุขใจและรอยยิ้มของทุกๆฝ่าย ทั้งการทำร่วมงานกับเรา การเลือกใช้สินค้าและบริการของเรา รวมไปถึงการลงทุนร่วมพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับเรา CHS-ASIA CHEMICAL เราจะมุ่งมั่นพัฒนาและผลิตสินค้าทุกประเภท ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะกับการใช้ของลูกค้า นอกเหนือจากการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าแล้ว เรายังใส่ใจและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน

 

 

MISSION - พันธกิจ

CHS-ASIA CHEMICAL CO., LTD. : บริษัทซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด

            ดำเนินธุรกิจด้านน้ำมันอุตสาหกรรมและการให้บริการอย่างครบวงจร ในฐานะเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย โดยมีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล ดังนี้

  ต่อประเทศ
            สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานของสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของสินค้าของเรา

  ต่อสังคมชุมชน
            เป็นองค์กรที่ดีของสังคมดำเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชนใกล้เคียง

  ต่อลูกค้า
            สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ด้วยเจ้าหน้าที่มากประสบการณ์

  ต่อพนักงาน
            สนับสนุนการพัฒนาความสามารถของพนักงานอย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน เพื่อสร้างความสุขในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร

 VALUES - ค่านิยม

CHS-ASIA CHEMICAL CO., LTD. : บริษัทซีเอชเอส-เอเชีย เคมิคอล จำกัด

 

  Services - การให้การบริการที่ดี
          มุ่งมั่นและพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรของเรา

  Management - การวางแผนและบริหารจัดการที่ดี
          วางแผนและจัดแผนงานอย่างเป็นระบบ ดูแลและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อสร้างทีมงานที่มีคุณภาพ

  Action - การดำเนินการอย่างมืออาชีพ
          มุ่งมั่น คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการส่งมอบที่ตรงเวลา

  Reliability - เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งาน
          สินค้าและผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานทุกส่วน ทั้งด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งาน

  Technology - การนำเทคโนโลยีมาใช้ประยุกต์
          การนำเครื่องมือและอุปกรณ์ใหม่ๆมาใช้ภายในองค์กร เพื่อสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกค้า

 

Visitors: 30,848